Uvjeti prodaje


Bigboom.hr internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.


INFORMACIJE O PROIZVODU – OPISI, SLIKE, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Za svaki proizvod nastojimo kupcu čim detaljnije prezentirati izgled i obilježja proizvoda slikama i opisima osobina te tehničkim podacima. Slike, opise i podatke preuzimamo od proizvođača, zastupnika i /ili uvoznika proizvoda.

Tijekom životnog vijeka proizvoda proizvođač pokatkad mijenja detalje dizajna na proizvodu, neko od obilježja i/ili tehnički podatak. Te promjene mi prenosimo na naše stranice odmah po saznanju. Međutim mogući su vremenski pomaci, ali i nenamjerne pogreške u prijenosu.

Upućujemo kupce da za svaki detalj u dizajnu proizvoda i/ili tehnički podatak ili obilježje, koje im je bitno za odluku o kupnji tog proizvoda, uz naše slike i opise, potraže i slike i opise na stranicama proizvođača. Ukoliko postoji razlika u odnosu na naše podatke i slike, relevantni su podaci i slike proizvođača. Poželjno je pri tome, da nas sa pitanjima za te podatke kupci i kontaktiraju kako bismo mi, neposrednim kontaktom kod proizvođača, utvrditi točne informacije koje su kupcu bitne.

Na ovaj će se način izbjeći eventualne pogreške pri naručivanju i sa sigurnošću ćemo kupcu ponuditi i isporučiti proizvod koji udovoljava njegovim potrebama.


PRETHODNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.


1. Podaci o Prodavatelju

1.1. Trgovačko društvo AGRO Lindau d.o.o., Ulica heroja Mohorja 11, SI-9220 Lendava, Slovenija upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Lendavi, MBS: 3928462000, OIB: SI60970731 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).

1.2. Bigboom je naziv internet trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima. Blagajna i komercijalno osoblje smješteni su na adresi Ulica heroja Mohorja 11, SI-9220 Lendava, Slovenija. Web adresa trgovine je www.bigboom.hr. Adresa za elektroničku poštu je info@bigboom.eu; Telefon: +386 (0)31 397 791

1.3 Radno vrijeme je od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.

1.4 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.

1.5. IBAN Prodavatelja je SI56 1010 0004 9377 942

1.6 Prodavatelj prodaje i isporučuje robu sa više skladišta lociranih na adresama različitim od adrese komercijale

1.7 Prodavatelj nema izložbenog prostora i njegova cjelokupna ponuda dostupna je na internetu. Robu prodaje i isporučuje sa skladišta.


2. Ponuda proizvoda i usluga

Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet trgovini bigboom.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama, energetskom razredu i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi Kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (kao njegova adresa, broj kata, težina kupljenih aparata i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.


3. Vrste plaćanja

Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja: gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom. Za više informacija o načinima plaćanja, molimo posjetite sljedeći link: Načini plaćanja


4. Ponuda

Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od narednog radnog dana od  primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno prihvaćenog plaćanja putem kartica.


5. Pritužba Kupca

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail info@bigboom.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.


6. Ugovor o prodaji

Na osnovi upita Kupca, Prodavatelj uz ponudu šalje kupcu i prijedlog Ugovora o prodaji.

Ukoliko Kupac izvrši plaćanje ponude u punom iznosu Prodavatelj dostavlja Kupcu Ugovor o prodaji zajedno sa računom za plaćenu robu i usluge. Ovi dokumenti šalju se elektroničkom poštom, a na izričit zahtjev kupca i poštom.

Ugovor se smatra zaključenim i obvezatnim za obje strane uplatom cjelokupnog iznosa  ponude od strane Kupca.


7. Jednostrani raskid ugovora

Obrazac za raskid ugovora – PDF


7.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana prijema robe bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te broj ponude i artikl za koji traži raskid ugovora, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu  ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.


7.2 Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

7.2.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a isti se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi – o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden ili Prodavatelj njegovu proizvodnju više ne može opozvati.

7.2.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

7.2.3. Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara, a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.

7.2.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.


7.3. Povrat robe

Smatra se da ja Kupac izvršoi svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka prije navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju , odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio i obavijestio  o tome Kupca da mu preda robu.


7.4 Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.


7.5 Odgovornost kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 do 15%,  20% ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25% iznosa uplate za taj proizvod.

Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegov materijalni nedostatak a čije postojanje  je utvrđeno i od strane ovlaštene osobe, a sve u odnosu prema deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda kako je to i navedeno  u jamstvenoj izjavi.


7. 6. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun prodavatelja

Kod raskida ugovora u prvih četrnaest dana , povrat novca Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke)  nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslao nazad Prodavatelju .U slučaju reklamacije materijalnog nedostaka proizvoda Prodavatelj će vratiti novac za proizvod Kupcu  nakon potvrde postojanja materijalnog nedostaka proizvoda kojim je stručna osoba /služba otklonila  odgovornost za nastanak tog nedostatka krivnjom Kupca i nakon povratka tog proizvoda Prodavatelju.

Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelja snosi Kupac.


EU platforma za online rješavanje sporova

Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova dostupnu na sljedećem linku: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma


9 Isporuka i preuzimanje robe

U interesu je Kupca da kod prijema robe provjeri da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod neoštećene ambalaže i slično) kupac treba sačuvati originalnu ambalažu da se kod naknadne prijave oštećenja može izvršiti provjera stanja ambalaže na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža vidno oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija  po osnovi  oštećenja i loma neće biti uvažena, jer se to oštećenje normalnom pažnjom moglo  uočiti prilikom preuzimanja robe i postupiti na opisani način u ovoj odredbi.

U interesu je Kupca  da prilikom preuzimanja robe provjeri da li mu je roba isporučena bez vidljivih oštećenja.Zakon o obvezatnim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača propisuju  u svojim odredbama da rizik za možebitna oštećenja robe (koja su posljedica neadekvatnih manipuliranja robom) prelaze na primatelja trenutkom predaje robe primatelju i njegovog potpisa primitka robe bez primjedbe. Dostavne službe takav primitak robe evidentiraju potpisom primatelja na otpremnom dokumentu. Profesionalne dostavne službe imaju u svojim normativnim aktima i Pravilnike kojima reguliraju ovaj proces. Ti pravilnici (u pravilu ovjereni su i od nadležnih upravnih tijela da su usklađeni sa Zakonima) propisuju da prijevoznici ne prihvaćaju snošenje odgovornosti za oštećenja ako je primatelj potpisao otpremni dokument bez primjedbe o primitku robe, naročito ako primatelj takav prigovor ne dostavi i u kratkom roku nakon prihvata robe. Otklanjaju svoju odgovornost tvrdnjom da je Kupac mogao naknadno oštetiti sam robu naknadnom manipulacijom i /il montažom proizvoda na neadekvatan način.

Iz navedenih razloga u interesu je Kupca da pri preuzimanju robe pažljivo provjeri izgled ambalaže i da kod vidnih oštećenja odmah barem na tom oštećenom mjestu ambalaže provjeri  da li je i proizvod pretrpio oštećenje.

Ako je u setu proizvoda Kupac primio i proizvod koji je proizveden od lomljivog ili krhkog materijala ili ima vanjske dijelove izrađene od takvog materijala smatramo da je naročito u interesu Kupca da takav proizvod izdvoji i otvaranjem ambalaže izvrši kontrolu možebitnog transportnog oštećenja bez obzira na neoštećenost ambalaže. Proizvodi rađeni od stakla, staklokeramike, silgranita i sl. materijala (u pravilu su to staklokeramičke i indukcijske ugradbene ploče, sudoperi i štednjaci koji imaju takve ploče za kuhanje te staklena vrata pećnica, ugradbene pećnice i sl. proizvodi) mogu imati veći ili manji lom tih osjetljivih dijelova, a da pri tome  vanjska ambalaža bude besprijekorno neoštećena. Prodavatelj o postojanju te mogućnosti dodatno ponovo informira i podsjeća Kupca kod slanja mailom Potvrde o primitku uplate kao i u prijedlogu Ugovora o prodaji. Kontrola otvaranjem ovih paketa (radi se u pravilu o relativno malim i laganim paketima) moguća je u svim uvjetima i mjestima preuzimanja te zato skrećemo pažnju Kupca da ovu radnju ne propusti uraditi prije potpisa dostavnoj službi njihovih otpremnih dokumenata.

U slučaju utvrđenih oštećenja za neki proizvod Kupac potpisuje samo prijem ostalih paketa, a za paket sa utvrđenim oštećenjem daje primjedbu u otpremni dokument i i vraća paket dostavnoj službi bez preuzimanja. Ako kupac propusti ovo uraditi u trenutku preuzimanja preporučamo da barem to učini neposredno nakon unošenja ovakvog artikla u svoj prostor i da odmah bez odlaganja ako utvrdi oštećenje,  o tome mailom obavijesti Prodavatelja kako bi on mogao na vjerodostojan način isto oštećenje reklamirati dostavnoj službi i prenijeti na nju rizik oštećena. Tim činom Kupac ujedno  umanjuje i otklanja  buduće možebitne prigovore da je do loma /oštećenja došlo naknadnom neadekvatnom manipulacijom ili nestručnom montažom proizvoda.

Također, u interesu je Kupca da u slučaju ovlaštenja druge osobe ili člana domaćinstva za preuzimanje robe  prethodno upozna sa ovim činjenicama koje se u skraćenom sadržaju nalaze kao podsjetnik  i u obavijesti Kupcu dostavljenoj mu u mailu Potvrde o primitku uplate i da ih obaveže da kod preuzimanja robe izvrše predložene kontrole.

Ovakvim aktivnostima kupac ne gubi pravo prigovora po osnovi naknadno ustanovljenog nedostaka proizvoda koje je kao posljedicu izazvalo njegovo oštećenje ili lom.Takav prigovor kupac podnosi Prodavatelju kada ga utvrdi i Prodavatelj o njemu, bez odlaganja obavještava proizvođača i /ili uvoznika/dobavljača koji pokreće postupak provjere i utvrđivanje prijavljenih materijalnIh nedostataka proizvoda.


10 Utvrđivanje materijalnih nedostataka robe

Zakonom o obvezatnim odnosima propisuje  se odgovornost Prodavatelja , rokove utvrđivanja  i definicija  materijalnih nedostataka  koje bi se tijekom korištenja proizvoda mogle pojaviti.Ovim odredbama ne isključuje se primjena  odredbi istih zakona  o šteti i lomu koji je posljedica neparvilne manipulacije proizvordom , pogrešne montaže , korištenja proizvoda na nači i za svrhu za koju mu proizvođač nije naveo namjenu  te kao posljedicu pogrešnog priključka na energetske izvore i sl.

U skladu sa navedenim pod materijalnim nedostatkom proizvoda podrazumjevamo svaku manjkavost u funkcioniranju  i u  normalnom korištenju proizvoda koji je utvrdio Kupac a koje nisu u skladu sa opisanim svojstvima koje treba imati proizvod i koje je naveo proizvođač da će ih imati. , za koji nas je Kupac pismeno obavijestio poštom ili elektronskom poštom i za koji je  od dobavljača / proizvođača (davatelja garancije) ovlaštena stručna osoba ili služba utvrdila .kroz provedeni nadzor i ispitivanje da je rezultat neadekvatne proizvodnje,  i/ ili ralike između , od proizvođača deklariranih svojstava i tehničkih perfomansi proizvoda  i i onih koje doista ima  a zbog kojih  je  Kupac onemogućen u punom korištenju proizvoda za namjene zbog kojih ga je kupio. .Kupac ima pravo na ovu reklamaciju bez obzira na način preuzimanja robe opisan u točci 4 i u roku propisanom zakonom koji može biti i dulji od 2 godine i  u cijelom garantnom roku proizvoda.

Stručne ovlaštene osobe davatelja garancije utvrđuju uzroke koji su doveli do materijalnog nedostatka (kao na primjer: greške u proizvodnji koja se tek mogla  uočiti  kroz dulju eksploataciju proizvoda, lom stakla, staklokeramike, granita kao posljedica neadekvatne proizvodnje koje je izazvala unutarnja naprezanja u ovim komponentama koja su dovela do loma i oštećenja, montaže neadekvatnih komponenata u proizvodu, skrivenih poroznosti materijala koje su izazvale hlapljenje i /ili curenje rashladnih medija i dr. uzroci, potreba višekratnih popravaka proizvoda  zbog ponavljanja istog tipa greške i sl.).

Utvrđivanjem opravdanosti prigovora/reklamacije Kupac ostvaruje pravo na zamjenu proizvoda ili da izvrši povrat proizvoda Prodavatelju i da mu se vrati puni iznos uplaćen za taj proizvod.


11 Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

Prodavatelj obavještava Kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

• O primljenoj uplati sa uputom kako postupati kod preuzimanja robe od dostavne službe.

• Dostavlja  račun i tekst Ugovora o prodaji koji je usklađen  sa ovom Prethodnom  obavijesti i zaključen je sa kupcem njegovom punom  uplatom ponude

• O spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku o kojoj  je telefonski  dostavna služba obavezna prenijeti Kupcu prije same isporuke

• O tijeku transportnog puta robe – na zahtjev kupca

• O svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava


12 Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova. Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti, Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem / uvoznikom zamjenu uređaja novim.

Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima. Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „Blister pakiranjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava  garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja. Kupac može Prodavatelju dostavit ne ovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.

Jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupcu temelj su za ostvarenje prava iz jamstva.